Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Metódy a algoritmy na výpočet rozdelenia pravdepodobnosti vybraných odhadov a testovacích štatistík v lineárnych zmiešaných modeloch a ich aplikácie
Program DŠ
Aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na rozvoj metód a algoritmov pre výpočet pravdepodobnostných rozdelení odhadov (BLUE) a prediktorov (BLUP) a vybraných testovacích štatistík v lineárnych zmiešaných modeloch kde nastáva porušenie štandardných predpokladov o normalite rozdelenia chýb a náhodných efektov. Za predpokladu znalosti rozdelenia vstupných veličín bude možné využiť metódy založené na numerickom invertovaní charakteristickej funkcie uvažovaných odhadov a testovacích štatistík. Špecifickým cieľom dizertačnej práce je rozvoj efektívnych numerických metód a algoritmov pre výpočet pravdepodobnostného rozdelenia funkcií náhodných premenných, ktoré možno vypočítať pomocou charakteristických funkcií. Ide o veľmi širokú triedu rozdelení, ktoré nachádzajú aplikácie v rôznych oblastiach prírodných, technických aj biomedicínskych vied. Dizertačná práca bude riešená v partnerskej externej vzdelávacej inštitúcii (EVI), na pracovisku Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v Bratislave.