Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Koncepty dôchodku: ich implikácie v procese adaptácie na dôchodok
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca sa zameria na to, ako ľudia v rôznych fázach prípravy a adaptácie na dôchodok konceptualizujú svoju predstavu o dôchodku a o samotnom procese tranzície na dôchodok. Pôjde o kvantitatívny výskum, pričom projekt bude u ľudí v rôznych fázach prípravy a adaptácie na dôchodok skúmať to, ako individuálne koncepty dôchodku súvisia s relevantnými premennými týkajúcimi sa dôchodku (napr. preddôchodková
úzkosť, očakávania od dôchodku) a kvalitou samotnej adaptácie na dôchodok.