Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha autofágie v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu
Program DŠ
biochémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Autofágia má významnú úlohu v odpovediach a adaptácii živočíšnych buniek na rôzne patologické situácie. Zámerom práce je sledovať zapojenie autofágie do odpovedí živočíšnych buniek po účinkoch doxorubicínu (DOX), antracyklínu využívaného v chemoterapii nádorových ochorení. Podávanie DOX je spojené s nepriaznivými vedľajšími účinkami na nenádorové bunky, ako sú srdcové alebo obličkové bunky. Stres vyvolaný účinkami doxorubicínu je spojený so zvýšenou tvorbou radikálov a narušením redoxnej rovnováhy v bunkách. Preto bude cieľom práce taktiež skúmanie vzťahov medzi autofágiou a vnútrobunkovou redoxnou signalizáciou (Nrf2 signálna dráha), a to po podávaní DOX a látok s potenciálnym vplyvom na Nrf2 signalizáciu.