Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha nekódujúcich RNA v kardioprotektívnych účinkoch vybraných antioxidantov
Program DŠ
biochémia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú hlavnú príčinu úmrtnosti na celom svete. Preto skúmanie patologických mechanizmov vedúcich k rozvoju kardiovaskulárnych ochorení má značný význam z hľadiska vývoja budúcich kardioprotektívnych terapií. V posledných rokoch sa významná časť kardiovaskulárneho výskumu sústreďuje na úlohu nekódujúcich RNA v rozvoji kardiovaskulárnych ochorení a predpokladá sa o nich, že by mohli byť terčom budúcich terapeutických intervencií. V súlade s týmto trendom bude zámerom PhD. práce preskúmať úlohu vybraných miRNA a lncRNA v patofyziológii ischemicko-reperfúzneho (I/R) poškodenia srdca a tiež preskúmať, ako sú ich hladiny/expresie ovplyvnené podaním kardioprotektívnych antioxidantov, napríklad flavonoidu kvercetínu, s cieľom objasniť úlohu nekódujúcich RNA v I/R poškodení a kardioprotekcii zameranej na oxidačné poškodenie srdcových myocytov.