Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Identifikácia stresom vyvolaných zmien v expresii cieľových génov NRF2 v potkaních modeloch prehypertenzie
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Chronický stres je dôležitým faktorom v etiológii neprenosných ochorení, vrátane vysokého krvného tlaku. NRF2 je transkripčný faktor, ktorý reguluje expresiu mnohých génov, medzi nimi génov zapojených do detoxikácie reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, metabolizmu železa, metabolizmu glukózy, zápalu a ďalších. Cieľom dizertácie je identifikovať zmeny v expresii vybraných cieľových génov faktora NRF2, ktoré sú vyvolané chronickým stresom u prehypertenzných potkanov s hypertriglyceridémiou a bez nej, ktoré by mohli byť markerom zvýšeného rizika rozvoja stresom-indukovanej hypertenzie.