Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Výskum účinkov vybraných nanomateriálov a prírodných látok na angiogenézu a vlastnosti ciev v modeli kuracej chorioalantoickej membrány
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práce bude zameraná na výskum vplyvu vybraných prírodných látok (ako sú epikatechín, kvercetín, kofeín, teobromín, taxifolín a pod.) a ich zmesí, a tiež na účinky magnetických a nemagnetických nanomateriálov, na angiogenézu, štruktúrne a funkčné vlastnosti ciev a na expresiu génov zapojených do angiogenézy v modeli kuracej chorioalantoickej membrány in ovo a ex ovo.