Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Martina Cebová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
NRF2 je transkripčný faktor, ktorý reguluje expresiu mnohých cieľových génov, medzi nimi génov zapojených do detoxikácie reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, metabolizmu železa, metabolizmu glukózy, zápalu a ďalších. Cieľom tejto práce je zistiť, či dimetylfumarát, ktorý je aktivátor NRF2, môže redukovať metabolické poruchy u hypertriglyceridných potkanov prostredníctvom zmien génovej expresie vybraných cieľových génov NFR2.