Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha HMGB-1 proteínu u obéznych potkanov pri experimentálnom modeli infarktu myokardu
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Martina Cebová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Infarkt myokardu patrí medzi najčastejšie príčiny mortality na celom svete. Prognóza infarktu myokardu je podmienená radom rizikových faktorov, medzi ktoré patrí aj obezita. Pri nekróze buniek dochádza k uvoľňovaniu veľkého množstva proteínov, medzi nimi aj High-mobility group box 1 (HMGB-1) nukleárneho proteínu, ktorý môže byť zodpovedný za škodlivé účinky pri ischemicko-reperfúznom poškodení. Cieľom dizertačnej práce bude zistiť úlohu HMGB-1 nukleárneho proteínu po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu u obéznych potkanov, vyhodnotiť jeho účinok pri štrukturálnych a biochemických zmenách jednotlivých zón myokardu.