Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Mimokĺbové komplikácie artritídy a hodnotenie možností ich terapeutického ovplyvnenia prírodnými látkami.
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD., DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom bude pomocou prírodných látok typu terpenoidov a flavonoidov dosiahnuť remisiu experimentálnej artritídy. Táto sa vyvolá u potkanov kmeňa Lewis pomocou kompletného Freundovho adjuvans. Práca sa zameria nielen na artikulárne prejavy ochorenia, ale najmä na medicínsky významné mimokĺbové prejavy. Predmetom výskumu budú: kardiovaskulárne komplikácie, poruchy lipidového metabolizmu, artritická kachexia, sarkopénia a kostná erózia. Okrem biometrických ukazovateľov sa stanovia najmä markery zápalu a oxidačného stresu v plazme a v relevantných tkanivách (srdce, pečeň, svaly a slezina). Pomocou Western blotu sa uskutoční analýza apoptických, redoxných ako aj kardioprotektívnych mechanizmov v myokarde. Myokard bude tiež podrobený štúdiu mitochondriálnej energetiky. V rôznych typoch svaloch sa budú sledovať signálne dráhy ovplyvňujúce rast svalovej hmoty. Práca sa zameria aj na štúdium kostnej erózie sprostredkovanej dráhou RANKL/RANK/osteoprotegerín. V závere sa overí účinnosť najúčinnejšej prírodnej látky v kombinácii s metotrexátom a upadacitinibom.