Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Terapeutické ovplyvnenie experimentálnej artritídy bioaktívnymi látkami zo včelích produktov
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD., DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Včelie produkty sú častým objektom preklinických a klinických štúdií. Avšak identifikácia látok zodpovedných za ich terapeutické vlastnosti absentuje. Cieľom práce bude charakterizovať účinok vybraných peptidov a polyfenolových extraktov zo včelích produktov na artikulárne prejavy reumatoidnej artritídy (RA), ale aj na medicínsky významné mimo-kĺbové prejavy so zámerom optimalizácie konvenčnej liečby RA. Farmakologické ovplyvnenie uvedených príznakov RA bude hodnotené pomocou adjuvantnej artritídy u potkanov. Okrem biometrických ukazovateľov sa stanovia markery zápalu a oxidačného stresu v plazme a v relevantných tkanivách. Uskutoční sa analýza kardioprotektívnych mechanizmov a štúdium mitochondriálnej energetiky. V závere sa overí účinnosť najúčinnejšej prírodnej látky aj v kombinácii s metotrexátom a upadacitinibom.