Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium antireumatického a protizápalového pôsobenia prírodných látok v experimentálnej artritíde v kombinovanej terapii s metotrexátom
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD., DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Reumatoidná artritída (RA) je chronickým autoimunitným ochorením, postihujúcim približne 1% celosvetovej populácie. Častým javom u dlhodobej terapie je vznik rezistencie na liečbu a tiež zvýšený výskyt nežiaducich účinkov. Z tohto dôvodu je tu stále aktuálna potreba hľadania nových látok pre terapiu RA. V dizertačnej práci použijeme model adjuvantnej artritídy (AA) indukovanej u potkanov kmeňa Lewis. Rozvoj AA a jej farmakologické ovplyvnenie prírodnými látkami izolovanými z Citrus limon a Nigella sativa (D-limonén, nobiletin, naringín a tymochinón) budeme charakterizovať parametrami opisujúcimi imunologické, oxidačné a zápalové procesy. Ťažiskom práce bude štúdium terapeutického potenciálu vybraných látok pre terapiu RA. Hodnotené látky sa budú aplikovať v usporiadaní preventívne-terapeutickom v kombinovanej terapii s metotrexátom (základným antireumatikom).