Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Bunkové mechanizmy adaptačných stimulov (cvičenie, hypoxia) zapojených do ochrany proti ischémii v zdravom a patologicky zmenenom srdci potkana in vivo a ex vivo
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., FIACS
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Napriek pokrokom vo farmakoterapii, intervenčnej kardiológii a chirurgii, nárast ischemickej choroby srdca ako jednej z hlavných príčin zlyhávania srdca sa nezníži v priebehu ďalších desaťročí. Súvisí to s dlhším prežívaním po akútnom infarkte myokardu (IM) spojenom zároveň s postupným zhoršením jeho funkcie a výskytom pridružených ochorení. Zmiernenie následkov IM vplyvom ischemického “preconditioningu“ (IPC) srdca nie je bežne používané v klinickej praxi kvôli technickým požiadavkám a krátkodobému účinku. Cieľom je preskúmať iné adaptačné intervencie ako fyzická aktivita a/alebo chronická alebo akútna hypoxia. Ich výhodou oproti klasickému IPC je neinvazívny, relatívne jednoduchý a bezpečný spôsob aplikácie s možnosťou viacnásobného použitia, čo je predpokladom efektívnejšieho využitia aj v humánnej medicíne u zdravých a chorých jedincov. Predpokladá sa že po aplikácii neinvazívnych foriem PC dochádza k aktivácii bunkových signalizačných kaskád endogénnej kardioprotekcie vedúcich k cieľovým štruktúram (mitochondriálny pór prechodnej permeability MPTP, jadrovým receptorom PPAR) a regulácii procesov bunkovej smrti ako aj "prežitia".