Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Potenciál molekulárneho vodíka pri prevencii a liečbe niektorých vybraných kardiovaskulárnych ochorení.
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Branislav Kura, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude sledovať účinky rôznej aplikácie a koncentrácie molekulárneho vodíka na poškodenie kardiovaskulárneho systému u experimentálnych zvierat. V rámci dizertačnej práce sa budú sledovať zmeny v srdcovom tkanive na histologickej, proteínovej a molekulárnej úrovni. Práca sa bude tiež zaoberať zmenami v expresii rôznych mikroRNA a možnosťami ich ovplyvnenia pre dosiahnutie minimalizácie poškodenia srdca a ciev.