Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vykurovanie na hradoch na východnom Slovensku (v Šarišskej, Užskej a Zemplínskej stolici) a ukrajinskom Podolí v stredoveku a na počiatku novoveku
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Peter Bednár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Porovnanie podoby a vývoja vykurovacích zariadení a spôsobov vykurovania na hradoch v susediacich oblastiach stredovekého Uhorska a poľsko-litovsko-ukrajinskej oblasti Podolia. Cieľom by bolo zozbieranie a porovnanie typologického vývoja vykurovacích zariadení (otvorené ohniská, krby, pece, hypokaustá ?) a porovnanie umelecko-historického vývoja kachľových pecí na vybraných lokalitách v oboch oblastiach, overenie hypotézy o prejavoch východných a severských vplyvov na vývoj vykurovacích zariadení v Uhorsku.