Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vykurovanie na hradoch na východnom Slovensku (Šarišská, Užská a Zemplínská stolica) a na juhozápadnej Ukrajine (Podolie) v stredoveku a na počiatku novoveku
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Peter Bednár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Porovnanie podoby a vývoja vykurovacích zariadení a spôsobov vykurovania na hradoch v susediacich oblastiach stredovekého Uhorska a historickej oblasti Podolia. Cieľom je zozbieranie prameňov, porovnanie typologického vývoja vykurovacích zariadení (otvorené ohniská, krby, pece, hypokaustá), a tiež porovnanie umelecko-historického vývoja kachľových pecí na vybraných lokalitách v oboch oblastiach. V práci sa overí hypotéza o prejavoch východných a severských vplyvov na vývoj vykurovacích zariadení v Uhorsku.