Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Osídlenie dolného Pohronia a Poiplia v neolite až v dobe halštatskej vo svetle interakcií človeka a krajiny.
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Dolné Pohronie a Poiplie sú dva dôležité regióny v severokarpatskom priestore, ktoré v praveku predstavovali most medzi Podunajskou nížinou a Potisím. Cieľom dizertačnej práce bude okrem identifikácie kultúrnych zmien, štruktúry a dynamiky osídlenia aj výskum zmien v dôsledku interakcie človeka a krajiny a jeho okolitého prírodného prostredia. Riešenie práce predpokladá širšiu interdisciplinárnu spoluprácu.