Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Osídlenie dolného Pohronia a Poiplia v neolite až v dobe halštatskej vo svetle interakcií človeka a krajiny
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Ide o dva dôležité susedné regióny, ktoré v severokarpatskom priestore tvorili v praveku most medzi Podunajskou nížinou a Potisím. Ide o oblasti, ktoré sa do značnej miery líšia svojou geomorfológiou a tak cieľom dizertačnej práce bude okrem identifikácie kultúrnych zmien, štruktúry a dynamiky osídlenia aj výskum zmien v dôsledku pôsobenia človeka na krajinu a jeho okolité prírodné prostredie. Riešenie práce predpokladá širšiu interdisciplinárnu spoluprácu.