Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Poddaný ako objekt sociálnej disciplinizácie v Uhorsku od Tereziánskeho urbára po zrušenie poddanstva
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Doc. Peter Šoltés, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmať proces sociálnej disciplinizácie v Uhorsku. Jedná sa o úsilie novovekého štátu dosiahnuť prevýchovu spoločnosti smerom k dôslednejšiemu plneniu svojich povinností tak voči cirkvi, ako aj voči štátu. Skúmané obdobie prvej polovice 19. storočia bolo typické intenzívnou legislatívnou aktivitou v oblasti regulácie poddanstva. Dôraz bude kladený nielen na stratégie politických elít, ale i na reakciu poddaných voči týmto snahám. Pozornosť sa bude venovať aj vzťahom medzi poddaným ako objektom disciplinizácie a medzi zemepanským a stoličným úradníctvom ako špecifickou zložkou, ktorá na jednej strane mala byť sprostredkovateľom a vykonávateľom disciplinizačného procesu, no na druhej strane mohla naopak predstavovať podstatný limit tohto úsilia. Výskum bude prebiehať štúdiom najmä zahraničnej literatúry, ktorá sa venuje práve disciplinizačnému procesu v západnej Európe, pričom sa budú porovnávať tieto tendencie s vývojom na území habsburskej monarchie a najmä v Uhorsku. Ďalšou dôležitou časťou bude štúdium dobovej literatúry, ktorú budú tvoriť legislatívne príručky, zápisy rokovania uhorského snemu, ale aj odborné diela dobových autorov, ktorí analyzovali efektivitu správneho aparátu pri disciplinizovaní poddaných. Kľúčovú úlohu pri empirickom výskume bude mať štúdium archívnych materiálov, v rámci nich najmä inštrukcie pre zemepanských úradníkov, stoličné nariadenia, zápisnice stoličných zasadaní a sťažnosti a spory poddaných. Potrebná znalosť anglického, maďarského, nemeckého, latinského jazyka.