Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Rád jezuitov a procesy konfesionalizácie a sociálnej disciplinizácie v Uhorsku v závere 17. a prvej polovici 18. storočia
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je analýza intelektuálnej produkcie a aktivít jezuitského rádu v procese výrazných konfesionálnych a spoločenských zmien v závere 17. a v prvej polovici 18. storočia v Uhorsku. Východiskovými konceptmi sú pojmy konfesionalizácie a sociálnej disciplinizácie, uchopené v perspektíve výskumu dejín ideí a foriem komunikácie, ktoré sa mali stať nástrojom pre formovanie konkrétnej sociálnej praxe. Pramenným východiskom výskumu by mali byť reprezentatívne texty z vybraných žánrov dobovej jezuitskej literárnej produkcie (napríklad kázeň, historiografický text, praktická a pastorálna teológia, školská príručka, polemické texty a podobne). V rámci takto definovaného poľa bude možné analyzovať prvky dobového európskeho intelektuálneho diskurzu v jezuitskom ráde a sledovať ich reflexiu v partikulárnom, uhorskom prostredí, prispôsobovanie miestnym podmienkam a potrebám. Dizertačná práca by sa mala zamerať v rovine obsahovej analýzy na budovanie konfesionálnej identity a vymedzovanie sa voči – reálnym alebo predstavovaným – konfesionálnym konkurentom, inštrumentalizáciu historických tém pre potreby takýchto procesov tvorby identity, reflexiu princípov dobového ekonomického, sociálneho a právneho uvažovania a ich aplikáciu v prospech formovania jednotlivca a spoločenstva.