Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Časová a priestorová variabilita výskytu extrémnych prietokov v povodí Dunaja
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Povodie rieky Dunaj je druhým najväčším povodím Európy s plochou vyše 800000 km2. Na takej rozľahlej ploche sa prejavujú rôzne klimatické podmienky, ktoré formujú odtok z rôznych častí povodia. Predmetom riešenia bude zistiť, charakterizovať a kvantifikovať priestorovú variabilita výskytu extrémnych prietokov v tomto povodí. Budú spracované rôzne charakteristiky nízkych/vysokých vodností v staniciach pozdĺž toku Dunaja a na jeho vybraných prítokoch, čo umožní charakterizovať priestorovú variabilitu. Predmetom práce bude i nájdenie a overenie vhodných geograficko-kartografických spôsobov synoptického vyjadrenia extrémnych vodností na ploche povodia.