Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Smrť a umieranie v mestskom kultúrno-spoločenskom prostredí v stredovekom Uhorsku (s dôrazom na územie dnešného Slovenska)
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Miriam Hlavačková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude výskum zameraný na súkromné rituály spojené so smrťou mešťanov, náboženské rituály súvisiace s pohrebom, vnímanie smrti v mestskom prostredí, posledné potreby umierajúcich, zabezpečenie vdov a sirôt po smrti zosnulého a starostlivosť poskytovaná v špitáloch. S tým súvisia aj otázky vnímania smrti stredovekého človeka na základe uhorských písomných prameňov (v dôsledku prírodných katastrof, neúrody, epidémií, vojen). V priebehu prvého semestra sa predpokladá ďalšia špecifikácia/prispôsobenie témy. Podmienka: znalosť slovenského/českého jazyka, pasívne latinského a nemeckého jazyka. Znalosť maďarčiny, angličtiny je výhodou.