Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vznik, dynamika a štruktúra sedimentov štrkových lavíc divočiaceho vodného toku
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anna Kidová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Transport sedimentov a zmeny morfológie koryta sú dva dôležité faktory na identifikáciu miery odozvy vodného toku na nepretržité povodňové prietoky. Cieľom dizertačnej práce je identifikácia štruktúry a zhodnotenie objemových zmien akumulovaných sedimentov počas povodňových udalostí so zameraním na geomorfologický proces vývoja tvorby riečnych lavíc divočiaceho vodného toku. Opakované batymetrické merania s kombináciou techník diaľkového prieskumu Zeme poskytnú podrobnú chronológiu a koncepčný model dynamiky skúmaných štrkových lavíc.