Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv štátnej hranice na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Daniel Michniak, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vplyv štátnej hranice na regióny v jej blízkosti je rôzny v závislosti od charakteru hranice. Charakter hranice môže byť od úplne uzavretej a na druhej strane úplne otvorená. Hranice bývajú bariérou rozvoja ako aj faktorom pozitívne ovplyvňujúcim rozvoj regiónu. V ostatnom období hranice nadobúdajú viacero nových významov, pričom jedným z nich je chápanie hranice ako zdroja potenciálneho rozvoja územia v jej blízkosti. Cieľom DDP je poukázať na vplyv štátnej hranice na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch.