Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Navrhovaná práca bude zameraná na prehĺbenie poznatkov a praktický prínos pre riešenie úlohy lokalizácie zdroja znečistenia na základe časového priebehu koncentrácie znečisťujúcej látky v monitorovanom profile rieky. Súčasné simulačné modely sú koncipované na simuláciu šírenia znečistenia, t.j. tieto modely sú schopné simulovať šírenie znečistenia iba v smere toku rieky. Pri súčasnom rozvoji monitorovacích technológií je však aktuálna úloha, pri ktorej sú známe časové priebehy koncentrácie znečistenia v priečnom profile toku, ale nie je známy bod vypúšťania znečistenia. Riešením takejto úlohy je potom určenie miesta vypúšťania znečistenia (inverzná -lokalizačná úloha). Praktické riešenie zadanej inverznej úlohy môže byť nápomocné pri riešení podobných úloh vo vodohospodárskej praxi, t.j. pri identifikácii zdrojov havarijného znečistenia. Predpokladá sa vypracovanie teoretických, ako i praktických postupov (vrátane SW) pre riešenie inverznej úlohy.