Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Špecifiká vývoja malých žánrov v ruskej próze 20. rokov 20. storočia
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Školiteľ špecialista: doc. PhDr. Valerij Kupko, CSc.
V ruskej literatúre 20. rokov 20. storočia doznievajú tradície ruskej literatúry predrevolučného obdobia, ťažisko hľadania nových foriem umeleckej reakcie na radikálne zmenenú realitu sa však presúva z poézie na prózu. Zvlášť aktívne tento proces prebiehal v oblasti malých žánrov, kde prebiehala radikálna relativizácia klasického chápania týchto malých epických foriem, stierania hraníc medzi poviedkou, novelou a napr. románom. Prebieha proces minimalizácie malých žánrov (niekedy až na úroveň aforizmu) aj ich maximalizácie (keď štruktúra poviedky pripomína štruktúru románu). Dizertačná práca by sa mala zaoberať skúmaním osobitostí vývoja malých žánrov v danom období a ich možností (v porovnaní s veľkými žánrami) umelecky vyjadriť podstatu chaotickej doby, v ktorej vznikali. Z hľadiska doby, v ktorej prebiehal proces formovania týchto špecifík malých žánrov, by ako vhodný metodologický základ mohla poslúžiť formálna metóda a taktiež porovnávacia metóda vzhľadom na konfrontáciu malých žánrov s ich klasickou, kanonizovanou podobou.