Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Modelovanie literárnej postavy v prozaickej tvorbe Petra Stamma
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca sa zaoberá analýzou a interpretáciou vybraných postáv zvolených románov a poviedok švajčiarskeho autora Petra Stamma (rok narodenia 1963). Jej cieľom je konkretizovať tézu, že postava zohráva kľúčovú úlohu v antropocentricky orientovanom naratívnom svete tohto významného predstaviteľa súčasnej po nemecky písanej literatúry, a vypracovať funkčnú typológiu autorových postáv vychádzajúcu zo štrukturalistických a semiotických koncepcií. Druhým metodologickým podložím práce je uplatnenie psychologického a sociologického prístupu k literárnej postave, najmä s ohľadom na dichotómiu správanie postavy – prežívanie postavy, na vývoj osobnosti a krízu v živote postavy či na sociálnu komunikáciu a interakciu postáv. Práca má preskúmať, akú úlohu pri Stammovom modelovaní postáv zohráva skutočnosť, že autor pred vstupom do literárneho života študoval psychológiu a psychopatológiu. Práca môže zasadiť autorove postavy aj do širšieho literárneho kontextu. Do úvahy prichádza hľadanie odpovedí na otázku, do akej miery sú jeho postavy reprezentatívnym príkladom tzv. novej objektivity, jednej z dominantných tendencií súčasnej po nemecky písanej literatúry, či na otázku, v čom jeho postavy nadväzujú na postavy autorov, ku ktorým sa hlási (Anton Pavlovič Čechov, Ernest Hemingway, Albert Camus, Cesare Pavese, Raymond Carver).
Bližšie info o doktorandskom štúdiu na ÚSvL SAV: http://usvl.sav.sk/wp/?page_id=235