Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Názov témy
Teplotné adaptácie a patogenita huby Dothistroma pini
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Emília Ondrušková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
Stručná anotácia
Globálne zmeny klímy vedú v poslednom období k zvýšenému riziku zavlečenia viacerých chorôb a škodcov. Zároveň títo môžu v nových klimatických podmienkach nachádzať vhodné životné podmienky a správať sa agresívnejšie. Málo vedecky prebádaný je potencionálny vplyv klimatickej zmeny na životný cyklus, schopnosť adaptácie resp. virulenciu patogénnych húb.
Huba Dothistroma pini je nedávno introdukovaný patogén asimilačných orgánov borovíc na území Slovenska. Dizertačná práca sa bude venovať teplotnej adaptácií geneticky aj geograficky odlišných populácií huby D. pini s cieľom zistiť kolonizačný potenciál tejto huby a jej schopnosť adaptovať sa na meniace podmienky prostredia. Ďalším cieľom práce bude vyhodnotiť virulenciu týchto rôznych kmeňov huby prostredníctvom testu patogenity. Oba experimenty sa uskutočnia v kontrolovaných laboratórnych podmienkach.