Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Vzťah k práci a stratégie regulácie emócií u zdravotníckych pracovníkov s rôznou úrovňou reziliencie
Program DŠ
Všeobecná a experimantálna psychológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Pracovný výkon u osôb, ktoré pracujú s ľuďmi, môže do určitej miery ovplyvňovať aj ich schopnosť a preferovaný spôsob regulácie emócií. Hlavným cieľom tejto štúdie bude identifikácia doménovo-špecifických variánt stratégií regulácie vlastných emócií, ako aj emócií iných ľudí, u zdravotníckych pracovníkov s rôznou úrovňou reziliencie, prostredníctvom tematickej analýzy pološtrukturovaných hĺbkových rozhovorov. Práca bude súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0083/22 „Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“. Vyžaduje znalosť angličtiny a záujem o kvalitatívnu analýzu údajov.