Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
Kombinácia kosenia a pasenia ako nástroj podpory biodiverzity trávnych porastov
Program DŠ
botanika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Monika Janišová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Ochrana, zlepšenie a potenciálne rozšírenie oblastí bohatých na biodiverzitu je najvyššou prioritou politík v rámci štátov, kontinentov ako aj globálne. Najnovšia výzva Európskej únie Green Deal označila biodiverzitu a ekosystémy za kľúčové pre zlepšenie kvality krajiny a zmiernenie účinkov klimatických zmien, pričom poloprírodné biotopy sú oblasťami, v ktorých možno dosiahnuť najúčinnejšie zmeny. Vo východnej Európe stále existujú regióny s tradičným poľnohospodárstvom s vysokou ochranárskou hodnotou. Mechanizmy zvyšovania biodiverzity trávnych porastov aplikáciou tradičných postupov hospodárenia sú však stále nedostatočne známe. Kombinácia kosenia a pasenia je jedným zo sľubných prístupov na podporu biodiverzity trávnych porastov. Hlavným cieľom práce je preskúmať viaceré aspekty kombinácie kosenia a pasenia v tradičnej aj modernej krajine. Práca by mala zodpovedať nasledujúce otázky:
1) Kde a kedy sa v európskej histórii používali rôzne typy kombinovaného obhospodarovania trávnych porastov kosením a pasením a kde sa využívajú v súčasnosti?
2) Aké sú hlavné environmentálne dopady pasenia a kosenia v rôznych travinnobylinných biotopoch?
3) Aké sú pozitívne a negatívne vplyvy kombinácie pasenia a kosenia na rastlinnú a živočíšnu diverzitu?
4) Ako efektívne aplikovať kombinovaný manažment v štátnych a mimovládnych programoch starostlivosti o travinnobylinné biotopy a v ekologickej obnove?