Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV

Názov témy
Vplyv zanesenia povrchových tokov na ich interakciu s podzemnými vodami
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Skúmanie interakcie povrchových a podzemných vôd vyžaduje poznanie zákonitostí prúdenia ako povrchových, tak podzemných vôd. Ich vzájomné ovplyvňovanie je možné skúmať metódami štatistickej analýzy, i pomocou aplikácie hydrodynamických simulačných modelov. Práca bude riešiť problém zmeny miery vzájomnej interakcie povrchových a podzemných vôd v dôsledku zanesenia dna povrchového toku, čo je častý problém tokov v rovinatom území. Predpokladá sa, že riešenie problému bude zamerané na vybraný región so systémom povrchových tokov/kanálov a môže v sebe zahŕňať kvantitatívnu aj kvalitatívnu stránku problému.