Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Vysokoteplotné vlastnosti ultravysokoteplotných keramických kompozitných materiálov
Program DŠ
Náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na detailné štúdium vysokoteplotných vlastností- oxidačnej
odolnosti, ablačnej odolnosti a odolnosti voči tepelným šokom ultravysokoteplotných
keramických materiálov na báze boridov a karbidov. Predkladaná výskumná téma je v súčasnosti
vysoko aktuálna s potrebou vyvíjať keramické materiály pre prácu a použitie v extrémnych
podmienkach. Miera originálnosti dizertačnej práce spočíva vo vývoji nových UHTC materiálov a
v dôkladnom poznaní previazanosti ich základných štruktúrnych, úžitkových (funkčných a
mechanických) a vysokoteplotných vlastností s potenciálom predikcie ich ďalšieho vývoja a
použitia ako