Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Vplyv progresívnych metód kompaktovania na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov
Program DŠ
Náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
Ing. Radovan Bureš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Práškové technológie sú využívané okrem tradičnÿch konštrukčnÿch materiálov čoraz častejšie v oblasti funkčnÿch materiálov. Funkčné materiály sú charakteristické svojimi elektrickÿmi, magnetickÿmi, termofyzikálnymi a inÿmi vlastnostami. Požiadavky na fyzikálne a mechanické vlastnostï a ich špecifické kombinácie vyžadujú často sofistikované metódy prípravy práškov, ich lisovania a spekania. Ciel‘om je študovaf vplyv kompaktizačnÿch metód a ich parametrov na štruktúru a vlastnosti so zameraním na magneticky mäkké materiály a kompozity. Elektrickÿ odpor, koercivita, permeabilita, elastické a mechanické vlastnosfi budú študované v závislosti od lisovacieho tlaku a tepelno-časového režimu spekania. Budú skúmané limitné parametre kompaktizačnÿch technológií so zameraním na objasnenie ich vplyvu na tvorbu štruktúry a vlastnosti materiálov. Progresívne metódy kompaktovania vysokÿmi lisovacími tlakmi a tepelné spracovanie mikrovlnnÿm ohrevom umožnia skúmanie širokého intervalu technologickÿch parametrov a netradičnÿch kompaktizačnÿch postupov.