Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Komparatívna cytogenetická analýza modelových pásomníc (Cestoda) a háčikohlavcov (Acanthocephala) rýb z lokalít s rôznou mierou priemyselného znečistenia
Program DŠ
Infekčné a parazitárne choroby
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Martina Orosová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Prudký priemyselný rozvoj a s ním spojené znečistenie prostredia rôznymi kontaminantmi predstavuje jeden z najzávažnejších globálnych environmentálnych problémov súčasnosti. V poslednej dobe mnohé štúdie dokumentujú úzky vzťah medzi znečistením a parazitizmom. U rybích parazitov s vysokou toleranciou na toxické prvky sú genetické zmeny na bunkovej úrovni viditeľné veľmi skoro. Patria sem zmeny v sekvencii DNA, mutácie génov, prerušenia reťazcov DNA, chromozomálne aberácie alebo zmeny v počte chromozómov. Dizertačná práca bude zameraná na štúdium chromozómov rybích parazitov z dvoch výskumných oblastí, z ktorých jedna (vodná nádrž Zemplínska Šírava) je vystavená silnému priemyselnému znečisteniu a druhá (Morské Oko, Vihorlat) je relatívne bez znečistenia. Technikami klasickej a molekulárnej karyológie budú detailne charakterizované karyotypy. Po prvýkrát sa použije nový metodický prístup na identifikáciu a charakterizáciu opakujúcich sa elementov DNA v genóme daného parazita rýb (RepeatExplorer) s cieľom získať vhodné chromozómové markéry. Očakávame, že FISH mapovanie týchto markérov v ekologicky odlišných populáciách poskytne originálne informácie, ktoré umožnia odpovedať na otázky týkajúce sa pravdepodobného vplyvu prostredia s vysokým stupňom antropogénneho znečistenia na chromozómy študovaného parazita.