Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Turistika a šport v Kremnici v kontexte zmien politických režimov 1918 – 1945
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Karol Hollý, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude po prvý krát poskytnúť odbornej verejnosti podrobnejší syntetizujúci pohľad na dejiny organizovanej turistiky a športu v Kremnici v prvej polovici 20. storočia. Zároveň prinesie novú faktografiu dôležitú pre dejiny regiónu (mapovanie činnosti jednotlivých klubov/spolkov, budovanie infraštruktúry, spôsoby financovania, členská základňa atď.) Hlavným zámerom výskumu bude analýza pohybových voľnočasových aktivít. Kremnica sa stala významným centrom turistiky a športu už v období Rakúsko-Uhorska. Doktorand by mal ukázať akým spôsobom sa v tejto sfére prejavili zásadné zmeny ideologicko-politických diskurzov v rokoch 1918/1919 a 1938/1939 a vývoj v Kremnici (a okolí) zasadiť do celoštátneho (medzivojnové Československo, obdobie autonómie Slovenska a vojnového slovenského štátu), ale aj širšieho stredoeurópskeho kontextu.