Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Formy odporu poddaných voči svetskej a cirkevnej vrchnosti v období od Tereziánskeho urbára do zrušenia poddanstva v roku 1848
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Doc. Peter Šoltés, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať a skúmať rôzne formy poddanského odporu voči vrchnosti, pričom objektom výskumu sú predovšetkým formy odporu ekonomického charakteru, v literatúre niekedy označované aj ako nižšie formy odporu. Pôjde o javy ako odopieranie robôt, odopieranie poddanských dávok, ale aj o sofistikovanejšie formy ako nelegálne obchody, zatajovanie majetku pri daňovom súpise, nelegálna tvorba a obchody s kopaničiarskou pôdou, podvody pri príprave nápojov či výčape atď. Práca sa nebude zaoberať len príčinami uvedených prejavov, ale aj nedostatkami legislatívy, ktoré mohol zneužiť tak poddaný, ako aj zemepán, čo mohlo vyústiť do vzájomného konfliktu. Pramennú bázu budú tvoriť archívne záznamy, dobová literatúra venujúca sa byrokratickému aparátu a jeho efektivite, dobové právne dokumenty a zbierky zákonov, záznamy snemových rokovaní ale aj súčasná, najmä zahraničná literatúra, ako aj vedecké štúdie venujúce sa jednotlivým prejavom poddanskej revolty.