Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Včasno a vrcholnostredoveké osídlenie stredného Považia z pohľadu archeológie.
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Gabriel Fusek, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom práce je zozbierať a vyhodnotiť archeologické pramene z daného chronologického úseku zo stredného Považia, t. j. od Beckovskej brány po prielom Váhu pri Púchove, spolu s priľahlými horstvami. Od doktoranda/ky sa očakáva schopnosť kresbovo a fotograficky zdokumentovať nálezy deponované vo viacerých inštitúciách (Archeologický ústav SAV Nitra, Trenčianske múzeum v Trenčíne, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Považské múzeum v Žiline), ako aj pracovať v prostredí GIS. Výsledkom bude vytvorenie obrazu osídlenia regiónu od včasnoslovanského obdobia po záver vrcholnostredovekého obdobia, t. j. od 6. po 14. stor.