Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Prírodné prostredie Ponitria a Požitavia a jeho premeny v stredoveku na základe archeobotanických nálezov
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Peter Bednár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Spracovanie rozsiahleho fondu paleobotanických prameňov zo stredovekých archeologických lokalít v Ponitrí a Požitaví. Zhodnotenie ich vypovedacích možností pre poznanie premien krajiny a krajinného prostredia, vplyvu klimatických zmien a zásahov človeka.