Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV

Názov témy
Objasnenie úlohy meningeálnych Lyve-1 pozitívnych makrofágov vo fyziológii a patobiológii
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
MSc. Santosh Jadhav, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Nedávno sme identifikovali novú populáciu Lyve1 pozitívnych makrofágov (Lyve1+ MФ), ako rezidentných lymfatických i nelymfatických meningeálnych buniek (Brezovakova and Jadhav, 2020). Makrofágy boli v niektorých prípadoch prekryté kolagénom, proteínom, ktorý tvorí prevažnú časť spojivového tkaniva meningov, a niektoré izolované populácie buniek mali kolagén lokalizovaný intracelulárne. Avšak pôvod, presný fenotyp a funkcia týchto buniek a úloha, ktorú zohrávajú v integrite mozgových blán nie sú zatiaľ známe. Projekt sa zameria na (1) hĺbkovú charakterizáciu Lyve1+ MФ in vivo u hlodavcov (2) vytvorenie experimentálnych podmienok pre kultiváciu Lyve1+ MФ z mozgových blán a ich funkčnú charakterizáciu in-vitro (3) preskúma funkciu daných makrofágov a charakterizuje meningy za patofyziologických podmienok s využitím hlodavčích modelov neurozápalu. (4) charakterizuje ľudskú dura mater z hľadiska prítomnosti Lyve1+ MФ vo fyziológii a ich možnú dereguláciu v patologických stavoch. Projekt po prvýkrát objasní fenotyp, funkciu a význam novoobjavených Lyve1 pozitívnych makrofágov počas homeostázy a následne v patologických procesoch.