Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv vývinových podmienok na fyziológiu modelového organizmu Drosophila
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Peter Klepsatel, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Environmentálne podmienky počas vývinu majú významný vplyv na zdravie a fyziológiu v dospelosti. Štúdie na druhu Drosophila ukázali, že vonkajšie faktory pôsobiace počas vývinu (napr. vývinová teplota, zloženie potravy) majú dlhodobý efekt na fyziológiu a na rôzne vlastnosti ovplyvňujúce fitness ako napr. dĺžku života, reprodukciu, alebo rezistenciu voči rôznym stresovým faktorom. Mechanizmus účinku vývinových podmienok na fyziológiu dospelcov však nie je doposiaľ objasnený.