Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Zmeny v biodiverzite a abundancii sieťokrídlovcov (Neuroptera) na Sovensku a ich súvis so zmenami environmentálnych podmienok
Program DŠ
Zoológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Za posledných 30 rokov sa robil pomerne intenzívny výskum sieťokrídlovcov (Neuroptera) na Slovensku pomocou Malaiseho pascí – na niektorých lokalitách aj opakovane. Vďaka tomu máme možnosť zistiť pomerne presne zmeny v diverzite a abundancii tejto skupiny a dať tieto zmeny do súvisu s rýchlymi klimatickými zmenami.