Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Úloha stresu v regulácii metabolizmu železa
Program DŠ
Biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude zistiť vplyv stresu na signálne dráhy zapojené do systémovej a bunkovej regulácie železa u potkana v podmienkach zvýšeného krvného tlaku. Práca bude zameraná na úlohu signálnej dráhy syntázy oxidu dusnatého (NOS) a jadrového transkripčného faktora Nrf2 v regulácii génov podieľajúcich sa na antioxidačnej ochrane, produkcii oxidu dusnatého a v regulácii metabolizmu železa v pečeni, srdci a mozgu potkana v podmienkach stresu. Okrem toho sa zameriame aj na možnosti modulácie NOS/Nrf2 signálnej dráhy s cieľom redukovať metabolické a kardiovaskulárne zmeny indukované stresom.