Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Molekulárne mechanizmy účinkov vybraných antioxidantov na kardiovaskulárny systém u starnúcich jedincov a v prítomnosti komorbidít
Program DŠ
4.1.22 Biochémia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce bude preskúmať účinky vybraných prírodných antioxidantov (kvercetín, rhamnetín, taxifolín) voči I/R poškodeniu srdca a ich účinky na krvný tlak u starnúcich jedincov a u jedincov s metabolickými komorbiditami - hypertriglyceridémiou a diabetom II. typu. Ďalším cieľom práce bude odhaliť vnútrobunkové, ako aj medzibunkové mechanizmy pôsobenia týchto látok v kardiovaskulárnom systéme u starnúcich a jedincov s metabolickými komorbiditami, vrátane interakcií týchto mechanizmov s mechanizmami zahrnutými v procese starnutia a rozvoja vybraných komorbidít.