Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Predklinické hodnotenie cemtirestatu, účinného inhibítora aldózareduktázy  s antioxidačnými vlastnosťami,  v prevencii rozvoja civilizačných ochorení
Program DŠ
4.1.22 Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Počas predchádzajúcich štúdii bol vyvinutý účinný inhibítor aldózareduktázy s antioxidačnými vlastnosťami. Predmetom ďalšieho štúdia bude výskum molekulových mechanizmov pôsebenia cemtirestatu na úrovni in vitro, in vivo a in silico.