Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Názov témy
Pojem Ruthenia v kontexte stredovekého Uhorska
Program DŠ
11. Filológia - slovanské jazyky a literatúry
Meno školiteľa/-ky
Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UKF
Stručná anotácia
Dôležitosť danej témy vyvstáva zo skutočnosti, že samotná téma nebola vo väčšej miere až do súčasnej doby komplexnejšie spracovaná. Na úvod bude potrebné prioritne stanoviť viacvrstvovosť daného pojmu. V jednotlivých sférach je nutné zamerať pozornosť a charakterizovať Rutheniu v chronologickom, územno-teritoriálnom a v neposlednom rade konfesionálnom kontexte, kedy toto označenie špecifického pojmu naberá mnohé rozmery. Časovo by mal daný pojem Ruthenie, od konca 10. storočia, presahovať do obdobia konca vlády Žigmunda Luxemburského, kedy sa mocenské záujmy jednotlivých panovníkov začali výraznejšie odlišovať od predošlých arpádovských štruktúr. Dôležitým javom bude skúmanie atribútov Ruthenie, vo vzťahu k Nitrianskemu kniežatstvu/vojvodstvu (približné územie dnešného Slovenska). Za zmienku v tomto prípade stojí počet sobášov arpádovskej domény spolu s dynastiou Rurikovcov, ktorá dané označenie spomenutého územia dostáva čoraz viac do pozornosti. Ruthenia, ako určité teritoriálne územie, niektorými historikmi stotožňované v 12. storočí s markou (Marchia Ruthenorum), má upozorňovať na vlastnú územnú a organizačno-správnu rovinu. Teda táto územná správa by sa mohla prejavovať vnútorne aj navonok. Vnútorne, z hľadiska určitej autonómie, či je reálne, aby malo toto územie vlastný samostatný systém správy. Vonkajšie, vzájomný vzťah organizačnej štruktúry, vo vzťahu k Uhorsku ako domovskej krajine. Jednou z ďalších rovín tohto pojmu nastáva určením konfesionálnej vrstvy. V akom kontexte sa tento pojem vymedzuje voči pravoslávnemu a latinskému rítu v stredovekom Uhorsku. Na ktorú stranu sa vo väčšej alebo menšej miere prikláňa, resp. v akej miere bolo toto územie identifikované s východnou cirkvou. Je možné, aby v tomto prostredí dochádzalo k akémusi synkretizmu latinského a slovanského prostredia? Na záver je vhodné potvrdiť alebo vyvrátiť nomenklatúru názvu Ruthenia, ktorá by mohla byť kompatibilná a paralelná s tým označením, ktoré ju reprezentuje dnes. Rovnako dôležité bude vymedziť a charakterizovať, aký význam predstavovala Ruthenia vo vzťahu k stredovekým naračným prameňom.