Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha centrálnych bánk pri odpovedi na riziká vyplyvajúce z klimatických zmien
Program DŠ
Ekonomická teória
Meno školiteľa/-ky
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Národohospodárska fakulta EU
Stručná anotácia
Úloha centrálnych bánk pri odpovedi na riziká vyplývajúce z klimatických zmien, keďže presahy na centrálne bankovníctvo je možné pozorovať nielen oblastiach menovej politiky a investičného portfólia ale aj vo finančnej stabilite a regulácii bánk. Riziká je možné rozdeliť na fyzické a adaptačne riziká, pričom transmisné kanály sú prítomné v oblasti kreditného rizika, trhového rizika, poistného rizika, operatívneho rizika a rizika likvidity. Možné kroky a nástroje centrálnych bánk zahŕňajú menovo-politické operácie v súlade s klimatickými cieľmi, úprava nemenovo-politických portfólií centrálnych bánk, zakomponovanie klimatických zmien do makroekonomických modelov centrálnych bánk a modelov hodnotenia kreditného rizika zo strany komerčných bánk, komunikácia s trhom pre zvýraznenie dôležitosti problematiky. Problematické oblasti môžu zahŕňať otázky trhovej neutrality, určenia miery podpory politík EÚ cez menovú politiku (problém politickej väčšiny) a samozrejme nedostatok dát a štandardov pre presné a správne nastavenie krokov a nástrojov. Keďže existuje mnoho nezodpovedaných otázok líšia sa aj prístupy a postoje jednotlivých centrálnych bánk v Európskej únii, USA a iných regiónoch. Dôležitým je porovnanie možného vplyvu politík centrálnych bánk s možnosťami štátnych alebo nadnárodných politík - daňové úľavy, regulačné nastavenia.