Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV

Názov témy
Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii
Program DŠ
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov / Hutníctvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jozef Hančuľák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude zameraná na štúdium prachových častíc v ovzduší, ktoré predstavujú závažné environmentálne a zdravotné riziká. Odbery suspendovaných (PM) a prachových častíc atmosférickej depozície budú prevádzané hlavne v urbánnom a priemyselnom prostredí. Cieľom práce je na základe štúdia špecifických charakteristík prachových častíc (chemické, fázové zloženie, veľkostná distribúcia, tvarové charakteristiky) získať deficitné poznatky o ich pôvode vo vzťahu k antropogénnym a prírodným zdrojom ich emisií a ich vplyve na vybrané zložky životného prostredia.