Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Názov témy
Syntéza a skúmanie transportných dejov v oxidoch určených pre modernú energetiku pomocou elektrónového zväzku
Program DŠ
Strojárstvo / Náuka o materiáloch
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Martin Fabián, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Súčasná doba vyžaduje vývoj a výskum nových materiálov s primárnym využitím v energetickom priemysle, ako sú napr. Li-iónové batérie, palivové články na báze tuhých oxidov, využitie vodíka ako zdroja energie a pod. Väčšina procesov je založená na elektrochemických reakciách, kde transport iónov zohráva významnú úlohu. Tento proces je však do značnej miery ovplyvnený mikroštruktúrou a chemickým zložením na lokálnej/atomárnej úrovni. Dizertačná práca je zameraná na syntézu vybraných materiálov na báze oxidov kovov a skúmanie ich stavu pred a po priebehu elektrochemických reakcií metodikami využívajúcimi elektrónový zväzok (elektrónová mikroskopia SEM, TEM a identifikačné metódy na lokálnej úrovni EDX, WDX).