Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Názov témy
Funkčné materiály na báze prírodných surovín pre odstraňovanie a katalytickú oxidáciu organických polutantov z odpadových vôd
Program DŠ
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov / Hutníctvo
Meno školiteľa/-ky
Inna Melnyk, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac organických produktov, ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nových adsorpčných a katalytických nanomateriálov na odstraňovanie anorganických a organických odpadov zo životného prostredia. Adsorpčná časť bude pozostávať z syntetizovaných Si02 materiálov v jednej nádobe, ktoré majú rôzne typy ligandov, čiže hydrofóbne a hydrofilné funkčné skupiny, aby interagovali so znečisťujúcimi látkami prostredníctvom vodíkových väzieb, elektrostatických interakcií, koordinácie, a ďalších interakcií s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov. Tieto materiály budú študované pre adsorpciu iónov Fe, Cu, Ni, Co. Kovové častice na povrchu oxidu kremičitého budú pôsobiť ako katalyzátory rozkladu organických kontaminantov pomocou pokročilého oxidačného procesu.