Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Názov témy
Numeráliá v súčasnej slovenčine – morfologické, slovotvorné a lexikografické aspekty
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Nicol Janočková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce bude zmapovať súčasný stav v používaní čísloviek, resp. vybranej lexikálno-gramatickej skupiny čísloviek (komunikačné sféry, ortografické problémy, postoje používateľov jazyka a pod.), ich slovotvorný potenciál a ukázať možnosti aj limity ich lexikografického spracovania v Slovníku súčasného slovenského jazyka. Materiálovou základňou budú jazykové korpusy, slovenské výkladové slovníky a odpovede webovej jazykovej poradne.