Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Názov témy
Substantivizácia adjektív a jej lexikografická reflexia
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Nicol Janočková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Materiálovým východisko výskumu budú lexikálne databázy, korpusy a slovníky spracúvajúce lexikálnu zásobu slovenského jazyka. Tieto pramene budú základom pre morfologickú analýzu – hľadanie kritérií na identifikáciu substantivizovaných adjektív typu krstný (otec), očné (oddelenie), materská (dovolenka), drahý, iný, kupujúci, nezamestnaný a ich odlíšenie od motivujúcich adjektív a adjektiválií (homonymia a polysémia), resp. od ich použitia v texte len ad hoc. Práca bude zameraná na lexikálno-derivačný a štylistický výskum substantivizovaných adjektív v lexikografickej praxi, resp. slovnodruhové prechody a ich spracovanie v lexikografii, s cieľom dospieť k návrhu na optimalizáciu ich prezentácie v pripravovanom Slovníku súčasného slovenského jazyka. Teoretický a metodologický rámec tvoria disciplíny: morfológia (slovnodruhové prechody), lexikalizácia (substantivizácia, adjektivizácia), teória lexikálnej motivácie, slovotvorba, univerbizácia, výkladová lexikografia a korpusová lingvistika.