Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Názov témy
Nárečie v diachrónnej a synchrónnej dynamike národného jazyka a jazykovej situácie
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Východisko predstavuje terénny a archívny výskum vo vybranom nárečovom regióne, nárečové kartotéky, archívy, zbierky, databázy a korpusy. Cieľom práce je porovnanie súčasného stavu nárečia so staršími výsledkami tradičnej dialektológie, identifikácia funkčných a štruktúrnych zmien regionálnych nárečí v kontexte súčasnej jazykovej situácie a zachytenie prejavov dynamiky v stavbe a fungovaní tradičného nárečia v procese jazykového vývinu. Na vymedzené základné ciele možno nadviazať zameraním sa na zmeny postojov k regionálnym varietám jazyka v súčasnosti alebo na otázky motivácie, podmienenosti a priebehu jazykových zmien. Teoretickým a metodologickým rámcom sú disciplíny: dialektológia, areálová lingvistika, teória jazykovej zmeny, sociolingvistika a percepčná dialektológia.