Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Názov témy
Vybrané aspekty slovnodruhových prechodov v slovenčine
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Nicol Janočková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce by mala byť charakteristika systému fungovania neúradného pomenúvania vybranej oblasti po stránke motivačnej, obsahovej a jazykovej pomocou metodiky modelovej analýzy so sociolingvistickým rozmerom. Poznaním systému živého pomenúvania zo západného a východného Slovenska by sa doplnili už existujúce výskumy. Opis živej antroponymie zo stredného Slovenska možno konfrontovať so starším stavom. Výsledky práce môžu ukázať napr. aj skutočný stav používania prechýlených či neprechýlených priezvisk žien v komunikácii.