Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Názov témy
Jazykové problémy, postoje a ideológie používateľov spisovného jazyka v kontexte súčasnej jazykovej politiky
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Materiálové východisko výskumu predstavuje databáza otázok v jazykovej a webovej poradni JÚĽŠ SAV a v rôznych skupinách na sociálnych sieťach. Tieto otázky a podnety sú prameňom poznávania jazykových problémov vyplývajúcich z komunikačných a pragmatických potrieb, postojov používateľov jazyka k spisovnému jazyku a jeho dynamike, ako aj jazykových ideológií a nelingvistického vnímania povahy jazyka. Cieľmi práce sú identifikácia povahy jazykových problémov, postojov a ideológií a ich motivácia, rola používateľa jazyka pri formovaní regulačných prístupov k spisovnému jazyku a zohľadnenie používateľských stratégií pri riešení jazykových problémov v koncepcii jazykového poradenstva. Teoretický a metodologický rámec vychádza z teórie percepčnej lingvistiky, teórie manažmentu jazykových problémov a teórie jazykového plánovania.