Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Názov témy
Substantivizácia adjektív a jej lexikografická reflexia
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Nicol Janočková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce bude morfologická a lexikálno-derivačná analýza substantivizovaných adjektív typu materská (dovolenka), drahý, veriaci, nezamestnaný, založená na hľadaní kritérií na ich identifikáciu a odlíšenie od motivujúcich adjektív a adjektiválií. Východiskom budú jazykové korpusy a slovenské výkladové slovníky. Aplikačná časť bude zahŕňať návrh na optimalizáciu ich prezentácie v pripravovanom Slovníku súčasného slovenského jazyka.