Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Názov témy
Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Ľubor Králik, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Materiálovým východiskom výskumu sú pramene k slovnej zásobe slovenského jazyka (súčasná, historická i nárečová lexika) a etymologické slovníky slovanských a ďalších európskych jazykov. Cieľom práce bude komplexná etymologická analýza výrazov patriacich do príslušnej lexikálno-sémantickej skupiny s osobitným dôrazom na ich významový vývin, ako aj stratifikácia analyzovanej lexiky z genetického hľadiska (1. výrazy zachované v slovenčine z praslovanského obdobia; 2. výrazy vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka; 3. lexikálne prevzatia z iných jazykov), ktoré budú slúžiť na identifikáciu typov sémantickej motivácie analyzovanej lexiky. Teoreticko-metodologický rámec tvoria disciplíny: slovanská etymológia, dejiny jazyka, rekonštrukcia jazykového vývinu, historická sémantika a jazykové kontakty (v diachrónnych súvislostiach).