Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Názov témy
Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Ľubor Králik, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je komplexná etymologická analýza výrazov patriacich do zvolenej lexikálno-sémantickej skupiny (súčasná spisovná, ako aj historická a nárečová lexika) v širších slavistických a (stredo)európskych súvislostiach, umožňujúca o. i. vypracovať genetickú stratifikáciu analyzovanej lexiky (identifikácia výrazov zachovaných z praslovančiny, resp. vzniknutých počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, ako aj prevzatí z iných jazykov) a postihnúť jej sémantický vývin.