Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Názov témy
Lexika slovenských terénnych názvov
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Iveta Valentová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca by mala byť zameraná na heuristický terénny výskum názvov z vybranej oblasti a ich lexikálno-sémantickú, motivačnú a jazykovú analýzu a štruktúrnotypologickú klasifikáciu so zreteľom na areály rozšírenia jednotlivých lexém a slovotvorných formácií. Získané výsledky bude možné využiť pri lexikografickom a jazykovozemepisnom spracovaní anojkonymickej lexiky z celého územia Slovenska a v rámci dlhodobého projektu zameraného na spracovanie hydroným podľa jednotlivých povodí veľkých tokov.