Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Názov témy
Lexika slovenských terénnych názvov
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Iveta Valentová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Materiálovým východiskom výskumu budú záznamy v kartotéke a digitálnej databáze slovenských terénnych názvov doplnené o vlastný heuristický a archívny výskum toponymie vo vybranej lokalite. Výskum je prepojený s elektronickým slovníkom Lexika slovenských terénnych názvov (https://lstn.juls.savba.sk/). Cieľom práce je lexikálno-sémantická a štruktúrnotypologická charakteristika terénnych názvov, ich onymická motivácia a areálová distribúcia, ako aj aspekty spoločensko-identifikačnej funkcie anojkonymie. Teoreticky a metodologicky práca vychádza z teórie vlastného mena, onomastiky, toponomastiky a antroponomastiky s presahom do dialektológie, vývinu slovenčiny, lexikológie a lexikografie.