Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Názov témy
Lexika slovenských terénnych názvov
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Iveta Valentová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Materiálovým východiskom výskumu budú záznamy v kartotéke a digitálnej databáze slovenských terénnych názvov doplnené o vlastný heuristický a archívny výskum toponymie vo vybranej lokalite. Výskum je prepojený s elektronickým slovníkom Lexika slovenských terénnych názvov (https://lstn.juls.savba.sk/). Cieľom práce je lexikálno-sémantická a štruktúrnotypologická charakteristika terénnych názvov, ich onymická motivácia a areálová distribúcia, ako aj aspekty spoločensko-identifikačnej funkcie anojkonymie. Teoreticky a metodologicky práca vychádza z teórie vlastného mena, onomastiky, toponomastiky a antroponomastiky s presahom do dialektológie, vývinu slovenčiny, lexikológie a lexikografie.