Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Diverzita poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémové služby
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jana Špulerová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na hodnotenie diverzity a biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémových služieb na vybraných modelových územiach. Cieľom práce je rozvinutie nových, inovatívnych, progresívnych prístupov a metód pre hodnotenie ekosystémov, ich stavu a potenciálu poskytovať ekosystémové služby na základe funkčných charakteristík rastlín a stavu biotopov. Pozornosť bude venovaná analýze faktorov, ktoré súvisia s diverzitou poľnohospodárskej krajiny a podmienili zachovanie tradičnej poľnohospodárskej krajiny. Pozornosť by mala byť venovaná aj opatreniam spoločnej poľnohospodárskej politiky a programu rozvoja vidieka, do akej miery prispievajú k zachovaniu biodiverzitu krajiny a zmierneniu klimatických zmien, a tda aj k poskytovaniu vybraných ekosystémových služieb.