Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Názov témy
Zmeny mikroštruktúry rozhrania kompozitných materiálov na báze medi s uhlíkovým skeletom pripravených tlakovou infiltráciou
Program DŠ
Progresívne materiály a materiálový dizajn
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Stručná anotácia
Cieľom PhD práce je skúmanie vplyvu parametrov technológie, meranie, a modelovanie vlastností kovových kompozitných materiálov pripravených metódou infiltrácie roztaveného kovu do pórovitých predforiem. Skúmané budú kompozity s kovovou matricou na báze medi vystuženou uhlíkovým skeletom.
Vyhodnocovať sa budú aj objemové zmeny z dôvodu zmršťovania v priebehu kryštalizácie a sťahovania v priebehu chladnutia. Preto bude v rámci práce potrebné vykonať ab initio výpočty chemického zloženia zliatin vhodných na infiltráciu, ktoré by mali potenciál splniť požiadavky malých objemových zmien. Takto vybrané systémy sa následne použijú na prípravu kompozitných materiálov metódou infiltrácie roztaveného kovu do pórovitých vzoriek z uhlíkových skeletov. Optimalizovať sa následne budú technologické parametre procesu výroby, hlavne teplota a čas infiltrácie. Tiež sa bude meniť chemické zloženie kovovej matrice, do ktorej sa budú pridávať rôzne prvky vo veľmi malých množstvách podľa toho aký typ karbidotvornej reakcie má prebehnúť na rozhraní a aké rozhranie sa má vytvoriť. Bude sa skúmať štruktúra a zloženie rozhrania pomocou elektrónovej a podľa potreby aj transmisnej elektrónovej mikroskopie. Sledovať sa bude vplyv vytvoreného rozhrania na mechanické a termofyzikálne vlastnosti kompozitu.