Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Detekcia a analýza stresových účinkov na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcim so slabým magnetickým poľom
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Dr. Ing. Jiří Přibil, (PhD.)
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Hluk a vibrácie generované NMR tomografom (otvorený E-Scan Esaote Opera a celotelový TMR96) počas skenovania majú fyziologický ako aj psychický účinok na vyšetrovanú osobu. Analýza stresových účinkov sa uskutočňuje v závislosti od intenzity a doby expozície. Jedná sa o faktory zahrňujúce zmenu krvného tlaku a tepovej frekvencie, určované metódou transmisnej fotopletyzmografie, a/alebo vyhodnocovanie zmeny šírky cievneho riečiska detegovanej z MR obrazov ľudskej dlane, resp. detekciu nárastu stresových príznakov v paralelne zaznamenávanom rečovom signáli. U uchádzača sa predpokladajú znalosti základnej ľudskej fyziológie, metód snímania a vyhodnocovania biomedicínskych signálov ako aj číslicových metód spracovania signálov.