Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Úloha komponentov alternatívnych dráh renín-angiotenzínového systému v obezite a vývoji metabolických porúch
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Ing. Katarína Kršková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Obezita predstavuje kľúčový rizikový faktor pre rozvoj metabolického syndrómu a s ním spojených kardiovaskulárnych ochorení a inzulínovej rezistencie. Produkcia komponentov klasického renín-angiotenzínového systému (RAS) je v obezite nadmerne aktivovaná a zvýšená tvorba angiotenzínu II prispieva k patogenéze metabolických porúch. Súčasný pohľad na RAS sa však stáva oveľa komplexnejším vďaka objaveniu tzv. protektívnych alternatívnych dráh zahrňujúcich angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), angiotenzín-(1-7), Mas receptor a alamandin, čím sa otvárajú nové možnosti v hľadaní preventívnej a terapeutickej stratégie regulácie patogenézy obezity a sprievodných ochorení.
Cieľom práce je štúdium týchto nových alternatívnych dráh RAS s cieľom skúmať ich úlohu v regulácii metabolizmu tukového tkaniva a v regulácii inzulínovej citlivosti, ako aj účinok modulácie týchto dráh na anti-obézne a anti-diabetické pôsobenie in vitro aj in vivo.